Joint Update Statement Regarding Possible Co-Operation between Prairie Mining and JSW

9/2018 - 29 marca 2018
30011190_290318_Prairie_JSW_Joint_Statement
Pobierz plik

Prairie Mining Limited („Prairie”) and Jastrzębska Spółka Węglowa SA („JSW”) have entered into a Non-Disclosure Agreement („NDA”) following Prairie’s approach to JSW with respect to potential co-operation regarding Prairie’s Polish coal projects. The purpose of the NDA is to allow for the exchange of technical and commercial information in order to facilitate substantial and more advanced discussions regarding any potential transaction(s) options in respect of Prairie’s projects.

Prairie will make available information in relation to the hard coking coal project under the Debiensko-1 concession granted in 2008, to allow JSW to conduct an assessment of its feasibility and economics, taking into consideration factors including, but not limited to: its stage of development, conditions of the mining concession, environmental permits, and the mining usufruct contract. JSW will also assess other various risks and opportunities, including JSW’s existing infrastructure at the neighbouring Knurów-Szczygłowice mine.

Prairie will make available information in relation to the Jan Karski project in the Lublin Coal Basin, to allow JSW to conduct an assessment of the project’s feasibility and economics with regard coking coal, taking into consideration factors including, but not limited to: its phase of development, the physical and chemical parameters of the coal (in particular its coking parameters), the timeframe and conditions with regards to obligations to obtain a mining concession, as well as other various risks and opportunities.

It is emphasised that discussions are at a preliminary stage and that even if they move onto discussions of specific transactions terms, any potential transaction(s), should they occur, may be subject to a number of conditions including, but not limited to, obtaining positive evaluations and expert opinions, necessary corporate approvals, consents and approvals related to funding, consents from Poland’s Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) if required, and any other requirements that may relate to the strategy, objectives and regulatory regimes applicable to the respective issuers.

There can be no certainty as to whether any transaction(s) will be agreed, or the potential form of such transaction(s).

The NDA provides for discussions to be conducted for an initial period up to 6 months, which may be extended by mutual agreement of both parties.

The companies will continue to comply with their respective disclosure obligations to the relevant markets, as required.

 

Wspólne aktualne stanowisko dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy między Prairie Mining i JSW

Prairie Mining Limited („Prairie”) i Jastrzębska Spółka Węglowa SA („JSW”) zawarły Umowę o zachowaniu poufności („Umowa”) w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej projektów węglowych Prairie w Polsce. Celem zawarcia Umowy jest umożliwienie wymiany informacji technicznych i handlowych, co ułatwi przeprowadzenie kluczowych i bardziej zaawansowanych rozmów na temat wszelkich możliwych opcji transakcyjnych w sprawie projektów Prairie.

Prairie udostępni informacje dotyczące projektu wydobycia węgla koksowego w ramach udzielonej w 2008 r. koncesji Debieńsko-1, aby umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu, z uwzględnieniem czynników takich jak m.in.: etap jego rozwoju, warunki koncesji wydobywczej, pozwolenia środowiskowe i umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego. W ramach tego procesu JSW oceni też różne inne zagrożenia oraz szanse, w tym te związane z infrastrukturą JSW istniejącą na terenie sąsiedniej KWK Knurów-Szczygłowice.

Prairie udostępni informacje dotyczące projektu Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, aby umozliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu w zakresie węgla koksowego, z uwzględnieniem takich czynników jak m.in.: etap jego rozwoju, fizykochemiczne parametry węgla (w szczególności jego parametry koksownicze), ramy czasowe i warunki związane z zobowiązaniem do uzyskania koncesji wydobywczej, a także inne różne zagrożenia i szanse.

Należy podkreślić, że rozmowy prowadzone są we wstępnej fazie i nawet w przypadku przejścia do rozmów o konkretnych warunkach transakcji każda ewentualna transakcja lub transakcje, o ile do nich dojdzie, może być zależna od spełnienia szeregu standardowych warunków, m.in. od uzyskania pozytywnych ocen i ekspertyz, niezbędnych zgód korporacyjnych, zgód i zatwierdzeń dotyczących finansowania, zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile będą one wymagane, oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych ze strategią, celami i regulacjami obowiązującymi każdego z emitentów.

Nie ma pewności, że rozmowy doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy (-ów), nie ma też pewności co do formy ewentualnej(-ych) transakcji.

Umowa o zachowaniu poufności pozwala na prowadzenie rozmów przez wstępny okres do 6 miesięcy, który może zostać przedłużony za porozumieniem stron.

Spółki będą przestrzegać swoich obowiązków w zakresie przekazywania na rynki wymaganych informacji.