Kopalnia Jan Karski

Projekt budowy nowoczesnej kopalni węgla kamiennego Jan Karski na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego to strategiczne przedsięwzięcie Prairie Mining Limited. Węgiel na terenie koncesji odznacza się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi, szczególnie w pokładzie 391. Projektowana kopalnia będzie produkować węgiel koksujący typu 34 o jakości porównywalnej z innymi krajowymi i zagranicznymi producentami.

Kopalnia zlokalizowana będzie w pobliżu dobrze rozwiniętej sieci kolejowej umożliwiającej transport produktów do Portu Gdańsk, który dysponuje dużą i nie w pełni jeszcze wykorzystaną mocą przeładunkową. Rozwinięta infrastruktura gwarantuje niskie koszty transportu na terenie Polski oraz do krajów ościennych drogą kolejową, a także na dalsze rynki eksportowe drogą morską.

Polska

Lokalizacja Projektu

Mapa koncesji

Kopalnia Jan Karski będzie sąsiadować z zakładem LW Bogdanka, który wydobywa węgiel na skalę przemysłową od 1982 roku. Przykład Bogdanki pokazuje, że Lubelskie Zagłębie Węglowe ma potencjał, aby na jego terenie powstało więcej nowoczesnych kopalni. Zagłębie dysponuje bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi do wybierania pokładów techniką ścianową. To sprzyjające warunki geologiczno-górnicze pozwoliły kopalni Bogdanka osiągnąć rekordowe poziomy wydobycia i uczyniły ją jedną z najbardziej efektywnych kosztowo kopalni węgla kamiennego. W 2015 r. Bogdanka, koncentrując się na zwiększeniu wydajności i redukcji kosztów, wyprodukowała 8,5 mln ton węgla (9,2 mln ton w 2014 r.).

 

Wyniki wstępnego studium wykonalności

8 marca 2016 r. Prairie opublikowała Wstępne Studium Wykonalności (Pre-Feasibility Study – PFS) inwestycji w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. PFS zostało przygotowane przez niezależne międzynarodowe firmy konsultingowe Golder Associates oraz Royal Haskoning DHV UK Ltd we współpracy z wieloma ekspertami z Polski i zagranicy.
Prace w ramach studium polegały na dokładnym przeanalizowaniu i określeniu założeń technicznych i warunków ekonomicznych przedsięwzięcia. Wyniki potwierdziły ogromny potencjał projektu.

Najważniejsze wyniki PFS przedstawia poniższa tabela.

 

*Dane oparte na założeniu stabilnej produkcji, zawierają koszt leasingu oraz opłat górniczych
Kluczowe parametry kopalni (maksymalne odchylenie od szacunków +/- 20%)
Przepływy gotówkowe
Średni koszt gotówkowy (USD/tonę)* 24,96
Średnia cena franco węgla (USD/tonę)* 2024 2036
77,46 80,23
Średnioroczne wolne przepływy gotówkowe (mln USD)* 267,7
Produkcja
Metoda wydobycia ścianowa
Średnia produkcja brutto (mln ton/rok)* 8,0
Całkowita produkcja brutto (mln ton) 176,7
Średni uzysk urobku (%) 78,8
Żywotność kopalni (lata) 24
Średnia produkcja brutto (mln ton/rok)* 6,34
Całkowita produkcja netto (mln ton) 139,1
Nakłady inwestycyjne
Infrastruktura naziemna i zakład przeróbki (mln USD) 135,9
Budowa szybów (mln USD) 233,3
Pozostałe koszty prac podziemnych (mln USD) 188,4
Koszty zarządu, właścicielskie, rezerwa na nieprzewidziane okoliczności (mln USD) 74,1
Rozpoczęcie budowy 2018
Rozpoczęcie produkcji 2023

 

Niskie koszty operacyjne

Jak wykazano w PFS, średni gotówkowy koszt dla kopalni Jan Karski wyniesie 24,96 USD za tonę, przy rocznej produkcji węgla na poziomie 6,34 mln ton.

 

Niskie koszty operacyjne
Średnioroczne koszty gotówkowe USD/tonę
Koszty pracy 4,52
Materiały 5,34
Energia 3,60
Koszty leasingu i podwykonawców 5,32
Koszty wydobycia 18,79
Koszty logistyki, zarządzania odpadami itp. 2,92
Razem koszty produkcji 21,71
Koszty administracyjne 2,25
Fundusz likwidacyjny 0,21
Średnioroczne koszty operacyjne 24,16
Opłata eksploatacyjna 0,80
Średnioroczny koszt gotówkowy 24,96

 

Niskie koszty produkcji wynikają przede wszystkim z korzystnych uwarunkowań inwestycji:

 

Szacowane rezerwy

Plany produkcji dla przyszłej kopalni zawarte w PFS zostały przygotowane na podstawie szacunków Sprzedawalnej Rezerwy Surowcowej (Marketable Ore Reserve) dla pokładów 389 i 391. Wielkość tej rezerwy wynosi 139,1 mln ton węgla. Kopalnia Jan Karski będzie w stanie rocznie produkować średnio 8 mln ton węgla brutto i z tego uzyskiwać 6,34 mln ton surowca netto.

 

Podsumowanie rezerw w pokładach 389 i 391
Szacowane rezerwy węgla (mln ton)
Rezerwa surowcowa w złożu 170
Sprzedawalna rezerwa surowcowa 139
Uzysk węgla 81,9%
 – Szacunki zasobów wykazanych opierają się na grubości pokładów brutto; zawierają rezerwę na niepewność geologiczną (15%)
 – Szacunki rezerw brutto uwzględniające uskoki do 30 cm

 

Zasoby węgla wysokiej jakości

Badania jakości węgla z prób z rdzeni wiertniczych uzyskanych z pokładu 391 w ramach programu wierceń rozpoznawczych Prairie wykazały, że jakość surowca w tym pokładzie jest porównywalna z międzynarodowymi standardami dla węgla koksującego typu 34 z kopalni w Nowej Południowej Walii (NPW) w Australii.

 

Parametry węgla koksującego typu 34
Jan Karski Rio Tinto (NPW) Glencore (NPW) JSW

Solid Energy

(Nowa Zelandia)

Wskaźnik FSI 4,0 – 6,0 5,0 4,0 – 6,0 6,0 3,0 – 5,0
Zapopielenie (%) ≤4,0 9,5 9,0 8,0 4,5
Substancje lotne (%) 34 – 35 33,0 36,5 37,0 38,0

 

Jak wynika z analizy powszechnie stosowanych indeksów cen węgla (API), parametry węgla energetycznego z pokładu 391, takie jak zawartość popiołu i wartość opałowa, odpowiadają parametrom węgla, jakim handluje się w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA). Oznacza to, że jakość węgla z kopalni Jan Karski będzie konkurencyjna w porównaniu z produktami dostarczanymi na rynek europejski z Kolumbii i Rosji, które zaspokajają obecnie około 60% zapotrzebowania kontynentu na węgiel energetyczny.

 

Parametry węgla energetycznego
„Jan Karski” ARA (API2)
Wartość kaloryczna (kcal/kg) 6100 6000
Zapopielenie (%) 14,0 11 – 15
Substancje lotne (%) 32 22,0 – 37,0
Zasiarczenie (%) 0,8 <1,0
Całkowita wilgotność (%) 10,5 <15
Podatność przemiałowa 60 45 do 70

 

Wysokojakościowe produkty

Ze względu na wysoką jakość węgla występującego w pokładzie 391 kopalnia będzie mogła oferować szeroki zakres produktów handlowych adresowanych na różne rynki zbytu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego zakładu przeróbki mechanicznej Prairie będzie miało możliwość dostosowania struktury produkcji do wymogów rynkowych. Elastyczność produkcji będzie stanowiła istotną przewagę konkurencyjną, uniezależniając kopalnię Jan Karski od poszczególnych odbiorców.

 

Pokłady węgla

Na potrzeby Wstępnego Studium Wykonalności opublikowanego w marcu 2016 r. Prairie dokonało aktualizacji pierwotnych szacunków zasobów węgla (Coal Resource Estimate – CRE) na obszarze złoża „Lublin”. Całkowite zasoby szacuje się na 728 mln ton, z czego zasoby w kategorii wykazane (indicated) w pokładach 389 i 391 wynoszą 181 mln ton.

Szacunki, wykonane zgodnie z międzynarodowymi standardami JORC (Australijskiego Komitetu Wykazywania Wyników Prac Geologicznych i Zasobów Złóż), oparte są na danych uzyskanych z własnych odwiertów badawczych, jak również danych historycznych z ponad 200 odwiertów wykonanych na zlecenie polskiego rządu w latach 60. i 70. XX wieku na terenie LZW, w tym ze 117 na obszarze koncesyjnym Prairie. Obliczenia wykonano na podstawie informacji z dziesięciu pokładów węgla, z których wydobycie jest uważane za ekonomicznie uzasadnione , przy założeniu minimalnej grubości pokładu węgla wynoszącej 1 m i 100 m filara od spągu warstw jurajskich.

 

Kopalnia Jan Karski – szacowane zasoby węgla wg JORC (mln ton)
Pokład

Zasoby wykazane

in-situ (mln ton)

Zasoby przewidywane

in-situ (mln ton)

Całkowite zasoby

in-situ (mln ton)

382 63 35 98
385 35 13 48
389 17 54 71
391 164 87 251
Pozostałe 73 187 260
Razem 352 376 728

 

W styczniu 2015 r. Prairie otrzymało dodatkową koncesję poszukiwawczą w sąsiedztwie planowanej kopalni. Koncesja Sawin Zachód może zwiększyć szacowane zasoby węgla w kopalni i wydłużyć okres jej funkcjonowania.

 

Rozwój projektu

Inwestycja znajduje się na terenie zagłębia węglowego z wieloletnią tradycją górniczą. W bezpośrednim sąsiedztwie koncesji Prairie, na terenie o podobnych warunkach geologicznych i górniczych, funkcjonuje już kopalnia LW Bogdanka. Możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczeń istniejącej już kopalni o światowej renomie sprawia, że ryzyko związane z wieloma elementami projektu Prairie jest znacznie mniejsze niż w innych inwestycjach wydobywczych na porównywalnym etapie wdrożenia.

Plan działania kopalni przedstawiony w PFS zakłada produkcję 176,7 mln ton węgla brutto w ciągu 24 lat jej funkcjonowania, z czego uzyska się 139,1 mln ton węgla netto. Produkcja będzie bazowała przede wszystkim na zasobach pokładu 391 i będzie wsparta eksploatacją pokładu 389.
Plan kopalni zakłada budowę dwóch szybów: wydobywczego, który będzie pełnić funkcję szybu wydechowego, oraz materiałowo-zjazdowego, który z kolei będzie szybem wdechowym.

PFS zakłada, że produkcja węgla będzie odbywała się metodą ścianową od pola na zawał z wykorzystaniem nowoczesnych, w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych kompleksów ścianowych. Zakłada się, że na etapie ustabilizowanej produkcji w kopalni Jan Karski pracować będą dwa kompleksy ścianowe rozmieszczone w różnych częściach kopalni. Projekt kopalni opiera się na udostępnieniu ścian wydobywczych poprzez wyrobiska przygotowawcze w obudowie kotwowej.

Na infrastrukturę naziemną kopalni składają się: nowoczesny zakład przeróbki węgla, elektrociepłownia, magazyny oraz podstawowa infrastruktura zakładowa. Kopalnia będzie połączona z krajowa siecią kolejową około 15-kilometrowym odcinkiem torów.

 

SITEPLAN Without Trees_2flip

Planowana kopalnia Jan Karski. Źródło: PFS, marzec 2016

 

Pozwolenia

Zgodnie z wymogami określonymi w polskim Prawie geologicznym i górniczym Prairie sporządziła dokumentację geologiczną w celu wyznaczenia granic złoża, wyliczenia zasobów geologicznych oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny. 1 lipca 2015 r. Prairie ogłosiła, że sporządzona przez Spółkę dokumentacja geologiczna dla złoża „Lublin” została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Dzięki zatwierdzeniu dokumentacji Prairie przysługuje wyłączne prawo pierwszeństwa w ubieganiu się o koncesję wydobywczą na terenie złoża „Lublin” w ciągu następnych trzech lat. Spółka kontynuuje prace nad opracowaniami technicznymi i środowiskowymi zgodnie z międzynarodowymi standardami i planuje złożyć wniosek o koncesję wydobywczą w 2017 roku.

 

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne

Na zlecenie Prairie Deloitte Polska przygotowało Studium korzyści ekonomicznych („Studium Deloitte”), które wskazuje potencjalne korzyści dla regionu lubelskiego i polskiej gospodarki płynące z budowy nowej kopalni. Studium Deloitte wykazało, że możliwe jest stworzenie 2000 bezpośrednich miejsc pracy oraz pośrednio 10 000 miejsc pracy w otoczeniu kopalni, przez co znacząco zwiększy się dobrobyt społeczny w gminach, na terenie których będzie zlokalizowana kopalnia. Inwestycja będzie wspierać rozwój usług edukacyjnych, zdrowotnych oraz komunikacyjnych.

Ze względu na duże znaczenie produkcji węgla dla kraju oraz regionu plany budowy nowej kopalni cieszą się poparciem ze strony społeczności lokalnej. Zaktualizowany Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, przyjęty przez Sejmik Województwa Lubelskiego w październiku 2015 r., potwierdza, że rozwój infrastruktury górniczej jest fundamentem strategii rozwoju regionu. Sprzyjające nastawienie władz oraz społeczności lokalnej w znaczącym stopniu wspierają i ułatwiają prace nad inwestycją.

 

Strategia rozwoju projektu

Obecnie, Spółka współpracując z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami, koncentruje się na optymalizacji PFS przed rozpoczęciem prac nad Ostatecznym Studium Wykonalności (Definitive Feasibility Study – DFS), w którym zdefiniowany zostanie ostateczny zakres inwestycji. Celem opracowania bardziej szczegółowych studiów techniczno-ekonomicznych jest uzyskanie jak największej pewności, że w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o kształcie inwestycji wybrane zostaną optymalne rozwiązania techniczne i biznesowe, uwzględniające uwarunkowania środowiskowe i oczekiwania kluczowych interesariuszy.

Jednocześnie zarząd Prairie podejmuje rozmowy z potencjalnymi odbiorcami węgla z kopalni Jan Karski (off-takers) oraz dostawcami maszyn górniczych i wykonawcami. Kontynuowane będą również prace zmierzające do uzyskania niezbędnych pozwoleń.

 

Wycena projektu

Wartość bieżąca netto (Net Present Value – NPV) dla budowy kopalni Jan Karski wynosi 1,39 mld USD netto (po podatkach), przy założeniu realnej stopy procentowej na poziomie 8% i braku wykorzystania dźwigni finansowej. Wewnętrzna stopa zwrotu dla projektu szacowana jest na 26,6%.
Przy zakładanej zyskowności projekt będzie tworzyć istotną wartość dla akcjonariuszy Prairie Mining Limited.

 

NPV dla inwestycji
  NPV1 IRR
NPV brutto 1,77 mld USD 29,7%
NPV netto 1,39 mld USD 26,6%
1Przy założeniu realnej stopy procentowej na poziomie 8% oraz braku wykorzystania dźwigni finansowej.