Dębieńsko

Projekt Dębieńsko to złoże wysokiej jakości węgla koksowego zlokalizowany na Górnym Śląsku.

Dębieńsko od strony północno-zachodniej sąsiaduje z kopalnią Knurów-Szczygłowice, a od strony północno-wschodniej z kopalnią Budryk, których właścicielem jest Jastrzębska Spółka Węglowa, największy europejski producent węgla koksującego typu 35.

Działająca od 1898 roku dawna kopalnia „Dębieńsko” prowadziła wydobycie do 2000 roku. Poprzedni właściciel – spółka New World Resources (NWR), kupiła kopalnię w 2006 roku i rozpoczęła realizację projektu zgodnie z polskimi standardami. W 2007 roku Minister Środowiska zaakceptował plan realizacji projektu i przyznał koncesję wydobywczą na 50 lat.

W październiku 2016 roku, Prairie Mining Limited kupiła 100% akcji NWR Karbonia, spółki zależnej NWR, kontrolującej projekt Dębieńsko.


 

Infrastruktura

Istniejąca infrastruktura w znacznej mierze będzie mogła być wykorzystana w dalszej realizacji projektu. Dostępne są m.in. przyłącza energetyczne, wodne, połączenia drogowe i linia kolejowa.

Dębieńsko jest strategicznie zlokalizowane, w bezpośrednim sąsiedztwie największych konsumentów węgla koksującego typu 35, tj. zakładów metalurgicznych i koksowni znajdujących się na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Austrii i Niemczech.

 

 

Podejście do projektu

Po przeprowadzeniu szczegółowego, technicznego due diligence, Prairie jest przekonana, że skoncentrowanie prac na mniejszym obszarze, niż zakładał poprzedni właściciel, pozwoli na zmniejszenie nakładów kapitałowych oraz szybsze rozpoczęcie wydobycia przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności projektu. Prairie posiada doświadczenie w realizacji projektów według międzynarodowych standardów, które może przynieść korzyści branży wydobywczej, regionowi i całej polskiej gospodarce.

 

Wyniki Studium Ewaluacyjnego

Opublikowane 16 marca 2017 roku wyniki Studium Ewaluacyjnego dla Kopalni Dębieńsko potwierdziły potencjał techniczny i ekonomiczny inwestycji w budowę kopalni w Dębieńsku, która na długie lata może stać się znaczącym, niskokosztowym producentem wysokiej jakości węgla koksującego. Dzięki zasobom węgla oszacowanym wg standardu JORC na 301 mln ton będzie to przedsięwzięcie o światowym znaczeniu.

 

Najważniejsze wyniki Studium Ewaluacyjnego (dokładność +/- 30%)
Przepływy pieniężne
Średnie koszty operacyjne 47 USD/t
Długoterminowa średnia cena węgla koksującego (FOB Australia) 142 USD/t (aktualna cena – 160 USD/t)
Średnia cena węgla uwzględniająca rentę geograficzną 157 USD/t
Średnioroczna EBITDA przy ustabilizowanej produkcji 282 mln USD
Produkcja
Średnia produkcja brutto węgla 4 mln t
Łączna produkcja brutto węgla przez okres funkcjonowania kopalni 100,3 mln t
Średni uzysk węgla w okresie funkcjonowania kopalni 67,8%
Żywotność kopalni 26 lat
Średnia produkcja netto węgla 2,6 mln t
Łączna produkcja netto węgla przez okres funkcjonowania kopalni 65 mln t
Wydatki inwestycyjne przed uruchomieniem produkcji
Infrastruktura naziemna i zakład przeróbczy węgla 102,5 mln USD
Głębienie szybów 208,5 mln USD
Infrastruktura podziemna (przenośniki taśmowe, wentylacja, elektryka) 62 mln USD
Ewentualne koszty dodatkowe związane z pracami inżynieryjnymi, logistyką i zarządzaniem 79,5 mln USD
Koszty przedprodukcyjne (praca, podwykonawcy, energia) 51,5 mln USD
Rozpoczęcie budowy 2019
Rozpoczęcie wydobycia 2023

 

Wysoka rentowność, znaczący pozytywny cashflow

Wyniki studium ewaluacyjnego pokazują, że niskie koszty operacyjne kopalni Dębieńsko wpłyną na wysoką rentowność i generowanie znaczących przepływów gotówkowych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu przez Prairie najlepszych standardów międzynarodowych w projektowaniu kopalni, organizacji produkcji i wykorzystaniu najnowszych technologii. Inwestycja korzysta na doświadczeniach historycznej kopalni, w tym na bardzo dobrym rozpoznaniu geologii złoża i warunków górniczych.

W studium ewaluacyjnym wykorzystana została prognoza cen węgla koksującego przygotowana przez niezależną firmę doradczą CRU. Wskazuje ona, że długoterminowa cena węgla wyniesie 142 USD/t.

Analiza CRU wskazała, że dzięki znacząco niższym kosztom transportu od węgla importowanego, surowiec z Dębieńska przy sprzedaży do Środkowoeuropejskich odbiorców będzie charakteryzował się premią w wysokości 15 USD/t wobec cen benchmarkowych.

 

Kopalnia o najniższych kosztach produkcji węgla koksującego dla odbiorców w Europie

Prognozowany średni koszt operacyjny kopalni Dębieńsko wyniesie 47 USD/t przy rocznej produkcji 2,6 mln ton. Dzięki temu węgiel koksujący z Dębieńska będzie najbardziej konkurencyjnym na świecie produktem tego typu dla odbiorców w Europie Środkowej. Koszt dostarczenia dla reprezentatywnego odbiorcy w regionie wyniesie 51 USD/t (koszt produkcji + transportu).

Studium ewaluacyjne zakłada, że większość sprzętu górniczego będzie wyleasingowana, co jest standardowym rozwiązaniem dla kopalni głębinowych w regionie. Zgodnie z polskim prawem opłata za tonę sprzedawanego węgla wyniesie 2,8 PLN (ok. 0,7 USD).

 

Średnie koszty operacyjne przy ustabilizowanej produkcji
Wynagrodzenia 16,24 USD/t
Materiały 8,00 USD/t
Energia 4,13 USD/t
Leasing urządzeń i podwykonawcy 6,70 USD/t
Szyb 1,83 USD/t
Woda 0,19 USD/t
Łączne koszty wydobycia 37,09 USD/t
Zakład przeróbczy, gospodarka odpadami i logistyka 4,64 USD/t
Łączne koszty produkcji 41,72 USD/t
Koszty administracyjne 4,11 USD/t
Fundusz likwidacyjny 0,33 USD/t
Łączne koszty operacyjne 46,16 USD/t
Opłata eksploatacyjna 0,7 USD/t
Łączny koszt gotówkowy 46,86 USD/t

 

Wysoka jakość węgla

Węgiel z kopalni Dębieńsko będzie charakteryzował się wysoką jakością spełniającą wymogi końcowych odbiorców w przemyśle koksowniczym i metalurgicznym. Zostało to potwierdzone przez analizę historycznych danych węgla wydobywanego w sąsiednich kopalniach jak również weryfikację prób węgla z odwiertu wykonanego na terenie projektu Dębieńsko na przełomie 2015 i 2016 roku. Na terenie Dębieńska występują dwa rodzaje węgla: o średniej zawartości części lotnych (Mid-vol HCC) i o niskiej zawartości części lotnych (Low-vol HCC). Dalsze analizy pozwolą określić dokładną specyfikację węgla, który będzie wydobywany w poszczególnych latach uwzględniając ostateczny plan zagospodarowania złoża, harmonogram wydobycia oraz zakres mieszania węgla.

Węgiel znajdujący się w Dębieńsku spełnia światowe wymogi dla węgla koksującego typu 35 (hard cooking coal)

Węgiel Mid-vol HCC znajduje się na pokładach pomiędzy 850-1000 m, a węgiel Low-vol HCC na pokładach zalegających pomiędzy 1000-1300 m pod powierzchnią ziemi, czyli takiej samej głębokości jak w sąsiednich kopalniach należących do JSW – największego europejskiego producenta węgla koksującego typu 35.

 

Znaczące zasoby węgla

Przeprowadzone według standardów JORC szacunki zasobów węgla wskazują, że w rozległych, położonych na średniej głębokości i jednolitych pokładach Dębieńska znajduje się wysokiej jakości węgiel koksujący.

Wykonane szacunki zasobów węgla zostały zweryfikowane przez posiadającą rozległe doświadczenie w górnictwie firmę Royal Haskoning DHV, która w przeszłości pracowała w kopalniach głębinowych w Europie – m.in. w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Szacunki zasobów węgla wykonane zgodnie z australijskim standardem JORC wskazują na 93 mln ton zasobów węgla wskazanej kategorii wchodzących w skład 301 mln ton zasobów ogółem. Badanie zostało oparte o siedem najgrubszych i najbardziej jednolitych pokładów węgla koksującego znajdujących się na obszarze koncesji Dębieńsko.

 

Szacunkowe zasoby węgla koksującego w Dębieńsku*
Pokład

Zasoby wykazane

(mln ton)

Zasoby prawdopodobne

(mln ton)

Zasoby ogółem (mln ton)
401/1 20 22 42
402/1 53 53
403/1 34 34
403/2 39 39
404/1 30 30
404/9 35 20 55
405 38 10 48
Łącznie 93 208 301

 

Dębieńsko posiada bardzo dobre parametry jakości węgla we wszystkich pokładach, co daje potencjał do produkcji wysokiej jakości węgla koksującego. Przeprowadzone badanie nie prezentowało parametrów dla węgla wzbogaconego, ale surowca, który będzie wydobywany.

Do określenia szacunków zasobów i zbadania jakości węgla Prairie przeanalizowało wyniki historycznych odwiertów oraz uwzględniło wyniki wykonanego niedawno odwiertu Dębieńsko 12.

Ze względu na znaczącą bazę surowcową w postaci 301 mln ton węgla, Studium Ewaluacyjne założyło czas życia kopalni na 26 lat stabilnej produkcji. Podczas całego funkcjonowania kopalni 64% węgla będzie wydobyte z zasobów określonych obecnie jako wykazane, a w pierwszych 14 latach wydobycie będzie się odbywać tylko z zasobów tej kategorii.

 

Badanie wpływu inwestycji na środowisko i społeczność

Rozwój kopalni Dębieńsko zakłada wykonywanie prac podziemnych oraz budowę na obecnym terenie zakładu naziemnej infrastruktury wspierającej. Rozległe badania i analizy dotyczące zagospodarowania gruntu, zarządzania odpadami, hałasu, siedlisk zwierząt, gospodarki wodnej oraz zanieczyszczenia powietrza były prowadzone w Dębieńsku od 2007 roku i zostały uwzględnione w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko, który był jednym z elementów pozwalających na wydanie koncesji wydobywczej w 2008 roku.

Nowa, zmodyfikowana decyzja środowiskowa została wydana w lipcu 2015 roku i pozwala ona na bardziej elastyczne i efektywne zaplanowanie wydobycia. Dębieńsko jest więc projektem ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami oraz koncesją wydobywczą wydaną na 50 lat.

Badanie wpływu inwestycji na społeczność lokalną potwierdza, że projekt jest pozytywny dla regionu, zwłaszcza w kontekście stworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia dochodów dla lokalnej społeczności. Dębieńsko przez kilka dekad będzie kluczową inwestycją dla gminy oraz centrum lokalnej społeczności, która akceptuje i wspiera planowaną kopalnię.

 

Rozwój kopalni

Studium Ewaluacyjne przewiduje w okresie 26 lat całkowite wydobycie surowca z pokładów 401/1, 403/1 404/9 and 405 na poziomie 102 mln ton oraz sprzedaż węgla na poziomie 68 mln ton.

Przy prognozowanym ustabilizowanym wydobyciu na poziomie 4 mln ton węgla, dwa kombajny będą pracować równocześnie w dwóch częściach kopalni. Kopalnia będzie wykorzystywać dwa szyby.

Wyniki Studium Ewaluacyjnego wskazują również, że wykorzystanie najlepszych światowych standardów w projektowaniu i zarządzaniu kopalnią, wyższa produktywność na górnika w porównaniu do obecnych producentów węgla w Polsce pozwolą uzyskać znacząco niższe koszty produkcji.

Najlepsze międzynarodowe standardy w projektowaniu infrastruktury naziemnej będą w Dębieńsku wdrożone równolegle do obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Przewagą Dębieńska jest też możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury naziemnej dawnej kopalni.