Dębieńsko

Projekt Dębieńsko to złoże wysokiej jakości węgla koksowego zlokalizowane na Górnym Śląsku.

Działająca od 1898 roku dawna kopalnia „Dębieńsko” prowadziła wydobycie do 2000 roku. Poprzedni właściciel – spółka New World Resources (NWR), kupiła kopalnię w 2006 roku i rozpoczęła realizację projektu zgodnie z polskimi standardami. W 2007 roku Minister Środowiska zaakceptował plan realizacji projektu i przyznał koncesję wydobywczą na 50 lat.

W październiku 2016 roku, Prairie Mining Limited kupiła 100% akcji NWR Karbonia, spółki zależnej NWR, kontrolującej projekt Dębieńsko.

 

Infrastruktura

Istniejąca infrastruktura w znacznej mierze będzie mogła być wykorzystana w dalszej realizacji projektu. Dostępne są m.in. przyłącza energetyczne, wodne, połączenia drogowe i linia kolejowa.

Dębieńsko jest strategicznie zlokalizowane, w bezpośrednim sąsiedztwie największych konsumentów węgla koksującego typu 35, tj. zakładów metalurgicznych i koksowni znajdujących się na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Austrii i Niemczech.

 

 

Podejście do projektu

Po przeprowadzeniu szczegółowego, technicznego due diligence Prairie jest przekonana, że skoncentrowanie prac na mniejszym obszarze, niż zakładał poprzedni właściciel, pozwoli na zmniejszenie nakładów kapitałowych oraz szybsze rozpoczęcie wydobycia przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności projektu. Prairie posiada doświadczenie w realizacji projektów według międzynarodowych standardów, które może przynieść korzyści branży wydobywczej, regionowi i całej polskiej gospodarce.

W Dębieńsku przeprowadzono zakrojony na szeroką skalę program wiertniczy. Na tej podstawie opublikowano dane dotyczące zasobów według polskich standardów, ale nie według międzynarodowych standardów (np. JORC). Szczegółowa ocena parametrów przyszłego wydobycia zostanie dokonana po przeprowadzeniu odpowiednich badań i analiz, a także realizacji studium wykonalności projektu według międzynarodowych standardów.

Szacowane zasoby węgla w Dębieńsku które Prairie ma zamiar udokumentować zgodnie ze standardami JORC wynoszą 210-260 mln ton i znajdują się w 16 pokładach położonych do głębokości 1250 m.

 

Szacowane zasoby węgla do eksploatacji (w mln ton)
Pokłady do głębokości ok. 1 100 m 120 – 150
Pokłady do głębokości 1 100 m – 1 250 m 90 – 100
Razem  210 – 260*

*Wartość w przybliżeniu do 10 Mt, odpowiadającego temu poziomowi szacunków

 

Przedstawione szacunki zasobów węgla do eksploatacji pomniejszono o 20% ze względu na możliwe błędy w modelowaniu lub oszacowaniu warunków geologicznych. Docelowy potencjał i szczegółowa ocena parametrów przyszłego wydobycia zostanie dokonana po przeprowadzeniu odpowiednich badań i analiz.

Jakość węgla

Historyczne analizy zasobów w Dębieńsku, przeprowadzone na podstawie polskich standardów, wykazały pokłady wysokiej jakości węgla koksującego. Tabela poniżej pokazuje najważniejsze parametry węgla.

 

Parametry węgla w Dębieńsku
Pokłady do głębokości
1 100 m 
Pokłady na głębokości
1 100 m – 1 250 m
Średnia ważona dla wszystkich pokładów
( +/- 20%)
Wilgotność (%) 0,6 – 1,7 0,7 – 1,6 0,7 – 1,1
Zapopielenie (%) 5,2 – 15,9 4,8 – 14,9 6,3 – 9,5
Substancje lotne (%) 20,3 – 27,1 26,1 – 17,8 18,1 – 27,1
Zasiarczenie (%) 0,4 – 1,2 0,4 – 1,1 0,6 – 0,8
FSI 6 – 7,5 5 – 8 5,5 – 8

 

Parametry węgla przedstawione w tabeli powyżej odpowiadają międzynarodowym benchmarkom węgla, co obrazuje poniższa tabela.

 

Porównanie parametrów węgla koksującego w Dębieńsku
Dębieńsko
(+/- 20%)
Goonyella
(Australia)
Peace River
(Canada)
Peak Downs
(Australia)
Blue Creek
(USA)
JSW – Zofiówka
(Polska)
JSW – Jas Mos
(Polska)
Zapopielenie (%) 6,3 – 9,5 8,9 8,0 10,0 8,4 8,5 7,8
Substancje lotne (%) 18,1 – 27,1 23,8 27,5 20,5 19,0 22,2 21,4
Zasiarczenie (%) 0,6 – 0,8 0,52 0,70 0,60 0,60 0,55 0,56
FSI 5,5 – 8 8 7 8,5 7 7 7,5

 

Kolejne kroki realizacji projektu

Prairie prowadzi analizę wszystkich dostępnych danych geologicznych pochodzących z wierceń historycznych oraz wcześniejszych badan geofizycznych i jakości węgla w celu wyznaczenia zasobów, które maja być udokumentowane zgodnie z wytycznymi JORC.  W kolejny kroku Prairie planuje przeprowadzenie programu wierceń w celu pozyskania dodatkowych danych niezbędnych do  udokumentowania zasobów zgodnie z JORC. Na tej podstawie przygotowane zostanie studium wykonalności spełniające międzynarodowe standardy, które będzie kluczowe w kontekście przygotowania kolejnych studiów wykonalności dla projektu związanych m.in. z pozyskaniem finansowania.

Ważną częścią akwizycji projektu Dębieńsko jest pozyskanie zespołu doświadczonych specjalistów, których wiedza i kompetencje, w połączeniu z międzynarodowym doświadczeniem zespołu Prairie, będą wykorzystywane w dalszych pracach projektowych.