ZASTRZEŻENIA:

Prospekt emisyjny („Prospekt”), zatwierdzony przez angielską Financial Conduct Authority i notyfikowany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, stanowi jedyny wiążący prawnie dokument zawierający informacje o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Prairie Mining Limited („Spółka”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.pdz.com.au) i jest dostępny w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski sekcji podsumowania. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna akcji Spółki.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII ANI W ŻADNYCH INNYCH JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE TAKICH MATERIAŁÓW BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM

Proszę uważnie przeczytać niniejszą notę — ma ona zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Proszę wziąć pod uwagę, że przedstawione poniżej zastrzeżenia prawne mogą zostać zmienione lub zaktualizowane w przyszłości. Należy zapoznać się z nimi w całości podczas każdej wizyty na stronie.

Osoby zagraniczne

W niektórych krajach przeglądanie materiałów, do których chcą Państwo uzyskać dostęp, może być niezgodne z prawem. Ponadto, w innych krajach tylko pewne kategorie podmiotów mogą być uprawnione do przeglądania takich materiałów. Wszystkie osoby, które chcą uzyskać do nich dostęp, powinny najpierw upewnić się, że nie podlegają przepisom, które wyłączają bądź ograniczają ich prawo do przeglądania takich materiałów.

Prospekt oraz objęte nim papiery wartościowe Spółki nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej w jakimkolwiek państwie, w szczególności w rozumieniu dyrektywy 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (wraz z jej zmianami) oraz amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (wraz z jej zmianami) („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Informacje zawarte w tych materiałach nie zawierają ani nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, o których mowa w tych materiałach, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem bez uprzedniej rejestracji, zwolnienia z obowiązku rejestracji lub spełnienia wymogów na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji.

W szczególności, nie zakłada się oferowania przez Spółkę papierów wartościowych, o których mowa w tych materiałach („Papiery Wartościowe”), ani przesyłania jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej Papierów Wartościowych, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Japonii.

Niniejsze materiały nie stanowią w całości ani w części oferty bądź zachęty do kupna lub zapisu na Papiery Wartościowe w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta byłaby niezgodna z prawem przed uprzednią rejestracją lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi danej jurysdykcji. Papiery Wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery Wartościowe nie będą przedmiotem oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Papiery Wartościowe nie będą również rejestrowane ani oferowane na podstawie obowiązujących przepisów o obrocie papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu, prowincji, terytorium, hrabstwa bądź jurysdykcji Kanady lub Japonii. W związku z powyższym, Papiery Wartościowe nie mogą być oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, wydawane ani dystrybuowane — bezpośrednio lub pośrednio — w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii ani w innej jurysdykcji, gdyby stanowiłoby to naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub wymagało rejestracji w danej jurysdykcji.

Jeżeli nie są Państwo uprawnieni do przeglądania materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej lub jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, prosimy o opuszczenie tej strony internetowej.

Zasady dostępu

Elektroniczne wersje wspomnianych materiałów udostępniane są na tej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych. Udostępnianie komunikatów prasowych bądź innych dokumentów w postaci elektronicznej nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna Papierów Wartościowych. Publikacja takich materiałów nie oznacza również rekomendowania przez Spółkę ani przez żaden inny podmiot sprzedaży bądź kupna Papierów Wartościowych.

Potwierdzenie zrozumienia i akceptacji zastrzeżeń prawnych

Elektroniczne wersje wspomnianych materiałów nie są skierowane do osób znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii.

Poprzez kliknięcie przycisku „WYRAŻAM ZGODĘ” oświadczam, że nie znajduję się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii ani żadnej innej jurysdykcji, w której zapoznanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Przeczytałem/przeczytałam i rozumiem treść powyższych zastrzeżeń. Poprzez kliknięcie przycisku „WYRAŻAM ZGODĘ” potwierdzam, że mam prawo dostępu do elektronicznych wersji niniejszych materiałów.

Przykro nam, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa, nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.