Ład korporacyjny

Rada Dyrektorów Prairie Mining Limited jest odpowiedzialna za ład korporacyjny. Wyznacza kierunki i monitoruje działalność Spółki w imieniu akcjonariuszy przez których została wybrana i przed którymi odpowiada. Spółka wprowadziła wewnętrzny system kontroli i sprawozdawczości, jako podstawę wprowadzenia i utrzymania ładu korporacyjnego. Rada jest zobowiązana do stosowania zasad i procedur w sposób otwarty i uczciwy, realizując ducha ładu korporacyjnego współmierne do potrzeb Spółki.

Zasady ładu korporacyjnego zostały skonstruowane w oparciu o wytyczne Australijskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Australian Stock Exchange Corporate Governance Councils („Council”)) zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na ASX (Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations) w zakresie, w jakim mają zastosowanie do Spółki.

Poniżej znajduje się podsumowanie zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę:

Zasada 1. Tworzyć solidne fundamenty dla zarządzania i nadzoru.

Zasada 2. Struktura i funkcjonowanie Rady mają za zadanie maksymalizację wartości firmy

Zasada 3. Promować podejmowanie decyzji w sposób etyczny i odpowiedzialny.

Zasada 4. Zapewnić rzetelność sprawozdawczości finansowej.

Zasada 5. Zapewnić terminowe i wyważone upublicznianie informacji.

Zasada 6. Szanować prawa akcjonariuszy.

Zasada 7. Rozpoznawać ryzyko i zarządzać nim

Zasada 8. Wynagradzać uczciwie i odpowiedzialnie.