< powrót do listy

Korzystna decyzja sądu dotycząca kopalni Jan Karski

25 kwietnia 2018

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) informuje, że w odpowiedzi na wniosek Spółki, Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie o ustanowienie użytkowania górniczego. Sąd postanowił zakazać Ministrowi Środowiska udzielania koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych lub wydobywczych i zawierania umów o ustanowienie użytkowania górniczego obejmujących złoże „Lublin” oraz historyczne złoża K-4-5, K-6-7, K-8 i K-9. Zakaz dotyczy wszelkich podmiotów z wyłączeniem Spółki, a zabezpieczenie zostało wydane do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Prairie informuje również, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie („RDOŚ”) wydała obwieszczenie, z którego wynika, że organ uzyskał wszelkie wymagane prawem uzgodnienia. RDOŚ poinformował również, że postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla kopalni Jan Karski zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Korzystne postanowienie Sądu w sprawie przeciwko Ministerstwu Środowiska

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie udzielające zabezpieczenia roszczenia Spółki, a w rezultacie uniemożliwiające zawierania umów użytkowania górniczego obejmujących obszar przyszłej kopalni Jan Karski (tj. złoże „Lublin” oraz historyczne złoża K-4-5, K-6-7, K-8 i K-9) z jakimkolwiek przedsiębiorcą poza Prairie (spółką zależną PD Co Sp. z o.o.). Sąd nakazał również Ministrowi Środowiska, by nie udzielał koncesji (poszukiwawczych, rozpoznawczych lub wydobywczych) na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu. To bardzo korzystne dla Prairie orzeczenie zapadło w odpowiedzi na wniosek Spółki, który został złożony wraz z pozwem mającym na celu ochronę praw do złoża związanego z kopalnią Jan Karski.

W wyniku orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, prawa do złoża węgla związanego z kopalnią Jan Karski będą objęte ochroną prawną, aż do czasu zakończenia postępowania sądowego. Należy się spodziewać, że postępowanie sądowe może potrwać 12 miesięcy lub dłużej.

W uzasadnieniu do postanowienia, Sąd stwierdził, że „na podstawie tych dowodów można obecnie stwierdzić, że powodowi przysługuje prawo żądania zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania górniczego na obszar złoża „Lublin” wynikające z art. 15 ustawy Prawo geologiczne i górnicze”.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyznaczyła nowy końcowy termin wydania decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach

W październiku 2017 r. Prairie zakończyła prace i złożyła Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz zwróciła się o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. RDOŚ wydała zawiadomienie, z którego wynika, że postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko zakończy się do 30 czerwca 2018 r. RDOŚ potwierdziła także uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień od stosownych instytucji, w tym od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Prairie otrzymała od RDOŚ wezwanie do udzielenia dodatkowych informacji. Zespół Prairie wraz z powołanymi w tym celu doradcami ds. środowiska, prowadzi prace zmierzające do przygotowania tych informacji. Należy się spodziewać, że prace zostaną ukończone w ciągu najbliższych kilku tygodni.

 

Kopalnia Jan Karski

Projekt Jan Karski zakłada budowę dużej kopalni węgla koksującego typu 34 na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego, które jest uznanym regionem wydobywania węgla, posiadającym nowoczesną i bardzo wydajną infrastrukturę, oferującym potencjał do prowadzenia efektywnego wydobycia przy niskiej kapitałochłonności. Jan Karski jest zlokalizowany w pobliżu kopalni Bogdanka, która prowadzi wydobycie od 1982 r. i jest zakładem o najniższych kosztach wydobycia w Europie.

Wykorzystanie przez Prairie nowoczesnych technik eksploracyjnych przyczynia się do rozwoju kopalni Jan Karski, a najnowsze wyniki wierceń, potwierdzają zdolność produkcji wysokowartościowego węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu.

Badania prób pobranych z najnowszego odwiertu, udowodniły, że węgiel będzie jeszcze lepszej jakości w porównaniu z wynikami z wcześniejszych odwiertów. Kopalnia Jan Karski będzie w stanie wydobywać węgiel typu 34 o niskiej zawartości popiołu, charakteryzujący się wysokim popytem na rynku europejskim. Procentowy udział węgla koksującego w produkcji przyszłej kopalni wyniesie ok. 75%.

Kluczowe korzyści dla społeczności lokalnej oraz regionu Lublina i Chełma związane z rozwojem, budową i eksploatacją Jana Karskiego to:

 

Kopalnia Dębieńsko

Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko („Dębieńsko”) jest projektem wydobycia węgla koksującego zlokalizowanym na Górnym Śląsku, położonym ok. 40 km od Katowic i Czeskiej granicy. Dębieńsko sąsiaduje z kopalniami Knurów-Szczygłowice i Budryk, które należą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) – najważniejszego producenta węgla koksującego w  Europie.

Dębieńsko zostało otwarte w 1898 r. i do 2000 r. prowadziło działalność wydobywczą. Kopalnia została zamknięta w toku rządowego programu restrukturyzacji sektora węgla kamiennego. W 2006 r. spółka New World Resources („NWR”) nabyła Dębieńsko i rozpoczęła przygotowanie projektu w sposób zgodny polskimi standardami, z celem udostępnienia złóż i wznowienia wydobycia węgla.

W październiku 2016 r. kopalnia Dębieńsko została nabyta przez Prairie. Założeniem spółki było zrewidowanie projektu kopalni, w sposób który umożliwiłby szybki i efektywny dostęp do złóż węgla koksującego typu 35, przy jednoczesnym obniżeniu wymaganych nakładów inwestycyjnych. Prairie posiada doświadczenie w przygotowaniu efektywnych ekonomicznie projektów oraz implementacji międzynarodowych standardów w polskich warunkach. Dotyczy to również Dębieńska, które w oparciu o nowoczesne rozpoznanie geologiczne, wykorzystanie doświadczeń dawnej oraz działających sąsiednich kopalń może z sukcesem ponownie rozpocząć działalność wydobywczą.

 

O spółce

Prairie Mining Limited to nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwa projekty w Polsce – Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku.

Dzięki położeniu blisko odbiorców węgla, dużym zasobom surowca oraz znakomitej infrastrukturze, Prairie zamierza stać się dostawcą wysokojakościowego węgla koksującego o najniższych kosztach dostarczenia do europejskich klientów.

Kopalnia Dębieńsko była pierwotnie uruchomiona w 1898 r. i prowadziła wydobycie do 2000 r. W 2006 r. projekt został pozyskany przez NWR, który dwa lata później otrzymał 50 letnią koncesję wydobywczą. Od października 2016 r. prace projektowe w Dębieńsku prowadzi Prairie Mining. Nowa kopalnia Dębieńsko będzie wydobywać wysokiej jakości węgiel typu 35. Opublikowane w marcu 2017 roku Studium ewaluacyjne wykazało średni koszt operacyjny na poziomie 47 USD/t przy ustabilizowanej produkcji wynoszącej 2,6 mln ton. Będzie to najniższy koszt produkcji węgla koksującego dostarczanego na rynki w Europie Środkowej uznane przez Prairie za docelowe.

W Lubelskim Zagłębiu Węglowym spółka zakończyła program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą.  Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia Jan Karski zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln dolarów.

Do czasu rozpoczęcia budowy kopalni Prairie ma zapewnione finansowanie, między innymi dzięki zaangażowaniu brytyjskiego funduszu CD Capital. Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni Jan Karski zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio ponad 10 000 miejsc pracy, a dzięki ponownemu uruchomieniu kopalni Dębieńsko 7500.

 

Korzystna decyzja sądu dotycząca kopalni Jan Karski – komunikat prasowy