< powrót do listy

Prairie Mining publikuje raport kwartalny

31 stycznia 2018

Spółka eksploracyjno-wydobywcza Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), opublikowała raport kwartalny podsumowujący wydarzenia związane z realizacją w Polsce dwóch projektów budowy kopalni węgla koksującego: Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Dębieńsko na Górnym Śląsku.

Prairie oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej, która jest ostatnim formalnym dokumentem potrzebnym do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko został w październiku 2017 r. złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz uzupełniony o dodatkowe dokumenty pod koniec listopada 2017 r. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, proces wydawania decyzji został już oficjalnie zainicjowany.

Spółka przeprowadziła konsultacje społeczne w trzech gminach: Wierzbica, Siedliszcze i Cyców, w ramach których przedstawiciele Prairie oraz specjaliści z międzynarodowej grupy konsultingowej Multiconsult Polska zaprezentowali kluczowe korzyści dla lokalnej społeczności związane z nowymi miejscami pracy oraz rozwojem, budową i funkcjonowaniem kopalni Jan Karski.

Wraz z końcem kwartału, zgodnie ze strategiczną umową o współpracy zawartą między Prairie i China Coal, Spółka otrzymała od China Coal zestaw dokumentów tworzących studium techniczno-ekonomiczne i analizuje uzyskane dokumenty. Obie firmy kontynuują prace nad studium techniczno-ekonomicznym, obecnie skupiając się na zaktualizowaniu go o wyniki uzyskane z badań węgla uzyskanego z kolejnego odwiertu badawczego i odzwierciedleniu informacji ujętych we wniosku o koncesję. Prairie i China Coal poczyniły znaczące postępy w rozmowach dotyczących zapewnienia pakietu dłużnego na potrzeby budowy kopalni Jan Karski przez chińskie instytucje finansowe. W ubiegłym kwartale Prairie gościła również delegacje z China Coal oraz Jinan Mine Design Institute w czasie której sfinalizowano oferty budowy kopalni przy udziale polskich podwykonawców.

W ramach projektu Dębieńsko, Spółka przeprowadziła w ostatnim kwartale prace rozbiórkowe, wykonała 28 wierceń związanych z lokalizacją infrastruktury powierzchniowej. Aktualnie Prairie przygotowuje się do programu wierceń podszybowych, których celem jest aktualizacja i oszacowanie zasobów wg standardów JORC umożliwiających rozpoczęcie budowy kopalni. Równolegle Prairie prowadzi rozmowy dotyczące przyszłych dostaw węgla oraz kontraktów typu off take z producentami stali i koksu.

Prairie z zadowoleniem odnotowała, że polski rząd w dokumencie pt. „Program dla Śląska” wyraził poparcie dla budowy nowych kopalni węgla, w tym odtworzenie kopalni węgla koksującego na terenie Śląska, czyli w miejscu lokalizacji kopalni Dębieńsko.

Silna pozycja gotówkowa Prairie, rezerwy finansowe w wysokości ponad 15 mln AUD, umowa z CD Capital z prawem do zainwestowania dalszych 55 mln AUD, a także umowa o współpracy strategicznej z China Coal na finansowanie i budowę kopalni Jan Karski, pozwalają Spółce na dalsze postępy w rozwoju obu realizowanych w Polsce projektów.

Złożenie raportu środowiskowego oraz zorganizowanie konsultacji społecznych to kolejne kroki przybliżające nas do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą i rozpoczęcia budowy kopalni Jan Karski, we współpracy z China Coal – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie. – W Dębieńsku przygotowujemy budowę kopalni, która przy zmniejszającej się podaży węgla koksującego w Europie zapewni dostawy tego surowca producentom stali w regionie. Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość, że polski rząd oficjalnie uwzględnił ponowne uruchomienie kopalni węgla koksującego w „Programie dla Śląska” – dodaje Ben Stoikovich.

 

O spółce

Prairie Mining Limited to nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwa projekty w Polsce – Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (węgiel półkoksujący) oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku (węgiel koksujący typu hard).

Dzięki bliskości odbiorców węgla, dużym zasobom surowca oraz znakomitej infrastrukturze, Prairie zamierza stać się dostawcą wysokojakościowego węgla koksującego o najniższych kosztach dostarczenia do europejskich klientów.

Kopalnia Dębieńsko była pierwotnie uruchomiona w 1898 r. i prowadziła wydobycie do 2000 r. W 2006 r. projekt został pozyskany przez NWR, który dwa lata później otrzymał 50 letnią koncesję wydobywczą. Od października 2016 r. prace projektowe w Dębieńsku prowadzi Prairie Mining. Nowa kopalnia Dębieńsko będzie wydobywać wysokiej jakości węgiel typu 35. Opublikowane w marcu 2017 roku Studium ewaluacyjne wykazało średni koszt operacyjny na poziomie 47 USD/t przy ustabilizowanej produkcji wynoszącej 2,6 mln ton. Będzie to najniższy koszt produkcji węgla koksującego dostarczanego na rynki w Europie Środkowej uznane przez Prairie za docelowe.

W Lubelskim Zagłębiu Węglowym spółka zakończyła program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia Jan Karski zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln dolarów.

Do czasu rozpoczęcia budowy kopalni Prairie ma zapewnione finansowanie, między innymi dzięki zaangażowaniu brytyjskiego funduszu CD Capital. Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni Jan Karski zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio 10 000 miejsc pracy, a dzięki ponownemu uruchomieniu kopalni Dębieńsko 7500.

 

Prairie Mining publikuje raport kwartalny – komunikat prasowy