< powrót do listy

Ponad 300 mln ton węgla w Dębieńsku

1 lutego 2017

Zasoby węgla w Dębieńsku, projekcie wydobywczym realizowanym przez Prairie Mining Limited („Prairie”, „Spółka”), zostały oszacowane wg standardu JORC na ponad 300 mln ton. To o kilkadziesiąt procent więcej niż zakładano w momencie przejęcia projektu przez Spółkę. 93 mln ton węgla koksującego to zasoby wykazane, a 208 mln ton to zasoby prawdopodobne. Nowe dane zostaną wykorzystane w przygotowywanym Studium ewaluacyjnym, którego publikacja planowana jest w I kw. 2017 r.

– Zasoby węgla wynoszące ponad 300 mln ton potwierdzają potencjał naszego projektu i jego znaczenie dla polskiego górnictwa i całego środkowoeuropejskiego przemysłu stalowego. Co roku do Unii Europejskiej trafia ponad 60 mln ton węgla koksującego, Dębieńsko może być ważnym dostawcą surowca na tym rynku pozwalającym ograniczyć import i przez to zwiększyć bezpieczeństwo ekonomiczne regionu. Zależy nam bardzo na szybkim ukończeniu prac projektowych i uruchomieniu produkcji – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie.

Szacunki zasobów węgla (Coal Resource Estimate- CRE) zostały przygotowane zgodnie z australijskim, powszechnie uznanym, standardem JORC Code (2012). Raport dotyczący zasobów uwzględnia siedem pokładów o największej miąższości.

 

Szacunkowe zasoby węgla koksującego w Dębieńsku*
Pokład

Zasoby wykazane

(mln ton)

Zasoby prawdopodobne (mln ton) Zasoby ogółem (mln ton)
401/1 20 22 42
402/1 53 53
403/1 34 34
403/2 39 39
404/1 30 30
404/9 35 20 55
405 38 10 48
Łącznie 93 208 301

* Szacunek obejmuje zasoby w pokładach o miąższości powyżej 1m zalegające do głębokości 1250 m.

 

Zgodnie z procedurą JORC po przejęciu projektu i wstępnych analizach założono, ze wielkość zasobów węgla dla kopalni Dębieńsko, plasuje się na poziomie 210-260 mln ton (Coal Exploration Target). Najnowsze szacunki pokazują, że pierwotne założenia były zaniżone.

– Ponad 300 mln ton węgla oszacowanych zgodnie z JORC to zdecydowanie więcej od wartości, na jakich bazowaliśmy przejmując projekt. Mając już zasoby węgla wstępnie udokumentowane według międzynarodowych standardów możemy rozważyć kilka opcji technicznej realizacji projektu. Studium ewaluacyjne nakreśli te opcje i wyznaczy kierunek, którym będziemy podążać. Jego wyniki planujemy opublikować jeszcze w tym kwartale. Naszym celem jest jak najszybsze rozpoczęcie budowy kopalni – mówi Mirosław Taras, członek kadry menadżerskiej Prairie.

Wyniki opublikowanej w styczniu 2017 roku analizy prób węgla z Dębieńska, potwierdziły występowanie wysokiej jakości węgla koksującego typu 35, spełniającego międzynarodowe standardy. Szacunki zasobów, sporządzone na podstawie tych wyników oraz danych z istniejących wyrobisk górniczych oraz historycznych otworów wiertniczych, wraz ze wstępną analizą ekonomiczną wykonalności projektu staną się podstawą do sporządzenia Studium ewaluacyjnego (Scoping study). Następnie, na potrzeby studium wykonalności mogą zostać przeprowadzone dodatkowe wiercenia.

 

Standardy JORC

Niezależnie od źródła finansowania projektu surowcowego, przygotowywane dokumenty muszą zawierać wiarygodne oszacowanie zasobów, przygotowane zgodnie z akceptowanymi przez instytucje międzynarodowe zasadami. Sprawdzona informacja o zasobach pozwala znacząco ograniczyć ryzyko w realizacji inwestycji górniczych. Najczęściej stosowanym do tego celu standardem jest JORC Code (2012) opracowany przez Joint Ore Reserves Committee i stosowany m.in. w Australii, Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii.

JORC wprowadza trzy podstawowe kategorie zasobów (resources), tj. measured (zasoby zmierzone), indicated (zasoby wykazane) oraz inferred (zasoby prawdopodobne). Zasoby wykazane oszacowane są z większą dokładnością i mniejszym marginesem możliwego błędu oszacowania niż zasoby prawdopodobne, co wymaga większej ilości informacji. Podwyższenie kategorii jest możliwe dzięki wykonaniu odwiertów, przeprowadzeniu badan laboratoryjnych czy uwiarygodnieniu danych historycznych. Im wyższa kategoria, tym większa dokładność z jaką rozpoznane są parametry złoża: miąższość, głębokości zalegania pokładów i jakość surowca. Wraz z podwyższeniem kategorii zasobów spada ryzyko inwestycji i zwiększa się pewność, że kopalinę da się wydobyć po założonych kosztach.

 

Porównanie klasyfikacji JORC Code z polskimi standardami
JORC Code Polskie standardy
Measured (zasoby zmierzone) Kategoria A, B
Indicated (zasoby wykazane) Kategoria C1
Inferred (zasoby prawdopodobne) Kategoria C2

 

Ponad 300 mln ton węgla w Dębieńsku – komunikat prasowy